Α.Σ. ΓΟΡΤΥΣ

Έδρα - Αγ. Δέκα Ηρακλείου Κρήτης

ΓΟΡΤΥΣ-ΛΙΝΤΟ

0-2